Drodzy Państwo

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych od 23 września 2020 r. tym samym spełnienia wymogów dostosowania treści umieszczanych w internecie przez podmioty publiczne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poniżej zamieszczamy kod zgodny z przedstawioną ustawą oraz deklarację dostępności Przedszkola nr7 w Koszalinie w formie pliku do pobrania oraz link do strony na której również znajduje się deklaracja.

<h1>Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://p7.eduportal.koszalin.pl/pl</h1>
<p id="a11y-wstep">
<span id="a11y-podmiot">Przedszkole nr 7 w Koszalinie</span>zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
<a href="https://p7.eduportal.koszalin.pl/pl" id="a11y-url" target="_blank">Przedszkole 7 w Koszalinie</a>.</p>
<ul>
<li>Data publikacji strony internetowej:
<span id="a11y-data-publikacja">2013-12-01</span>.</li>
<li>Data ostatniej istotnej aktualizacji:
<span id="a11y-data-aktualizacja">2019-10-20</span>.</li>
</ul>
<section>
<h2>Status zgodności z ustawą</h2>
<p id="a11y-status">
<strong>Strona internetowa jest częściowo zgodna</strong>z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.</p>
<h3>Niespełnione wymagania</h3>
<ul>
<li>Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.</li>
</ul>
<h3>Powody braku spełaniania wymagań</h3>
<ul>
<li>Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.</li>
</ul>
</section>
<section>
<h2>Przygotowanie deklaracji dostępności</h2>
<p>Oświadczenie sporządzono dnia:
<span id="a11y-data-sporzadzenie">2020-09-24</span>.</p>
<p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.</p>
<p>Data ostatniego przeglądu deklaracji:
<span id="a11y-data-przeglad">2023-02-22</span>.</p>
</section>
<section>
<h2>Skróty klawiaturowe</h2>
</section>
<section>
<h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>
<p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
<span id="a11y-osoba">Urszula Lewczuk</span>,
<a href="mailto:przedszkole.podkasztanem@wp.pl" title="Adres e-mail do osoby kontaktowej w sprawie dostępności.">
<span id="a11y-email">przedszkole.podkasztanem@wp.pl</span>
</a>. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
<a href="tel:94 340 00 20">
<span id="a11y-telefon">94 340 00 20</span>
</a>. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.</p>
<section>
<h3>Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością</h3>
<p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>
<p>
<a href="https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich" target="_blank">Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich</a>
</p>
</section>
</section>
<section>
<section>
<h2 id="a11y-architektura">Dostępność architektoniczna</h2>
<section>
<h3>Adres</h3>
<ul>
<li>Zachodniopomorskie</li>
<li>Koszalin</li>
<li>Koszalin</li>
<li>Koszalin</li>
<li>Piłsudskiego 44</li>
<li>75-512 Koszalin</li>
</ul>
</section>
<section>
<h3>Parking</h3>
<ul>
<li>Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.</li>
<li>Parking jest bezpłatny.</li>
<li>
<div>Miejsca parkingowe są po obu stronach ulicy Piłsudskiego w pobliżu przedszkola.</div>
</li>
</ul>
</section>
<section>
<h3>Wejście do budynku</h3>
<ul>
<li>Do wejścia prowadzą schody.</li>
<li>Przy schodach znajduje się poręcz.</li>
<li>Drzwi musisz otworzyć ręcznie.</li>
<li>Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.</li>
<li>Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.</li>
<li>Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.</li>
</ul>
</section>
<section>
<h3>Ciągi poziome</h3>
<ul>
<li>Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.</li>
<li>Wszystkie korytarze są niedostępne dla osób na wózkach.</li>
</ul>
</section>
<section>
<h3>Ciągi pionowe</h3>
<ul>
<li>Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów</li>
</ul>
</section>
<section>
<h3>Pomieszczenia</h3>
<ul>
<li>Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.</li>
</ul>
</section>
<section>
<h3>Łazienka</h3>
<ul>
<li>Nie mamy dostępnej toalety.</li>
</ul>
</section>
</section>
</section>
<section>
<h2 id="a11y-aplikacje">Aplikacje mobilne</h2>
<p>brak</p>
</section>
<section>
<section>
<h2>Dodatkowe informacje</h2>
<li>
<div>Przedszkole nr 7 . Do budynku prowadzi jedno wejście, które jest wąskie i niedostosowane
<br />do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Do wejścia głównego prowadzą schody.
<br />Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek. Po lewej stronie znajduje się kancelaria
<br />dyrektora, w której można złożyć dokumenty. Brakuje pokoju dla interesanta, w którym
<br />osoba o szczególnych potrzebach mogłaby załatwić swoje sprawy. Toaleta znajduje się na
<br />parterze budynku i nie jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.
<br />W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
<br />powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli
<br />indukcyjnej. Brak jest również wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób
<br />niepełnosprawnych.
<br />Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po
<br />uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta (co najmniej na 3 dni robocze przed
<br />dniem skorzystania ze świadczenia) Potrzebę usług tłumacza języka migowego należy zgłosić
<br />(e-mailem, faxem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) tel. 94 34 000 20 , e-mail:
<br />przedszkole.podkasztanem@wp.pl</div>
</li>
<li>Deklaracja dostępności została przygotowana w
<a href='https://deklaracja-dostepnosci.info/generator' external="">Generatorze Deklaracji Dostępności.</a>.</li>
</section>
</section>

https://deklaracja-dostepnosci.info/deklaracja/46u3tbsjqtonsou8